Sluit venster

Voorwaarden voor deelname

Algemene voorwaarden:  NL +18. Bij het claimen van de prijs moet er bewezen worden dat de deelnemer boven de 18 jaar is. Hierbij kan om legitimatie gevraagd worden bij aanvang van de workshop. Winactie wordt geopend op 1 oktober 2022 en eindigt op 31 december 2022
 IntroductieDit zijn de regels voor de deelname aan de Rutte 150 jaar jubileum prijsvraag. Prijs: 150 workshops; u kunt één van de 75 cadeaubonnen voor een workshop voor twee personen bij Distilleerderij Rutte te Dordrecht winnen.   De algemene voorwaarden prevaleren in het geval van conflict of inconsistentie bij communicatie. Deelname en claiminstructies worden geacht onderdeel uit te maken van de voorwaarden.   Door deel te nemen, worden alle deelnemers geacht de algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd en eraan gebonden te zijn. Indien van toepassing moet de gast van de winnaar zich ook aan deze regels houden. Bewaar een kopie ter informatie.  
 OrganisatorDistilleerderij Rutte, Vriesestraat 130, 3311 NS Dordrecht
 In aanmerking komen voor deelname.  Deelname aan de prijsvraag is alleen toegankelijk voor inwoners van Nederland die boven de 18 jaar of ouder zijn (op de datum van deelname) met uitzondering van werknemers en hun directe familie van de organisator, andere groepsmaatschappijen of agenten, of iemand anders die professioneel betrokken is bij deze promotie.   De organisator kan alle details van een deelnemer, de winnaar of de gast van de winnaar verifiëren.  
 Limit aantal deelnamesEr is een limit van één deelname per persoon.   Iedereen die deze regel probeert te omzeilen, wordt gediskwalificeerd voor deze promotie en eventuele gewonnen prijzen ongeldig verklaard. Inzendingen (bulk of anderszins) afkomstig van handel, consumentenorganisaties of derden worden niet geaccepteerd.   [Elke deelnemer is beperkt tot het winnen van één workshop voor twee personen].  
 Winactie periodeDe winactie loopt van 00:00 01/10/2022 tot 23:59 31/12/2022 (GMT Nederlandse tijd)   Alle inzendingen die vóór de startdatum of na de sluitingsdatum (om welke reden dan ook) zijn ontvangen, zijn ongeldig.  
 DeelnameOm deel te nemen moeten er een aantal meerkeuzevragen beantwoord worden. Mochten er meer dan 75 deelnemers de vragen goed hebben, kan de organisator een benaderingsvraag via de mail toesturen. De 75 deelnemers die het dichts bij het juiste antwoord zitten, worden als winnaars aangewezen.   Verder moeten de naam, leeftijd en email adres van de deelnemers ingevuld worden zodat wij contact op kunnen nemen met de winnaars.
 Algemene regels van deelnameOnvolledige, onjuiste, onleesbare, verkeerd geadresseerde, verloren, beschadigde, te late of anderszins gebrekkige inzendingen worden niet geaccepteerd. Bewijs van verzending wordt niet geaccepteerd als bewijs van levering. De organisator is niet verantwoordelijk voor inzendingen die om technische redenen of anderszins zijn vertraagd, onvolledig of verloren zijn gegaan.   Uw inzending wordt als ongeldig beschouwd en gediskwalificeerd als deze:   Onwettige, lasterlijke, discriminerende, kwaadaardige, onfatsoenlijke of andere ongepaste inhoud bevat;Referenties of opmerkingen bevat over een politiek persoon die door louter toeval dezelfde naam draagt als onze distilleerderij; De namen van personen bevat zonder hun uitdrukkelijke toestemming;Naar de adequate mening van de organisator een wijdverbreid of ernstig strafbaar feit veroorzaakt;Inhoud bevat die als maatschappelijk onverantwoord wordt beschouwd, inclusief de promotie van overmatig alcoholgebruik;Verwijst naar kinderen;Gemaakt door een deelnemer onder een valse naam; ofNamens iemand anders is gedaan.
 PrijsDe prijs is een cadeaubon voor twee personen om een workshop bij Distilleerderij Rutte te volgen. Tijdens de workshop wordt er een eigen gin, jenever of likeur gemaakt.  
 Algemene regels over de prijs.De workshop moet binnen 2 weken na kennisgeving van het winnen worden geclaimd. Dat wil zeggen dat de winnaar zich dient in te schrijven op één van de speciale 150 jaar workshopdata. Als er niet op tijd, of niet op één van de speciaal geselecteerde 150-jaar-data worden ingeschreven, heeft de winnaar geen recht op de prijs.   De organisator kan de workshop of datum van de workshop vervangen door een alternatief wanneer hij dit strikt noodzakelijk acht vanwege gebeurtenissen buiten zijn redelijke controle. Vanwege een lockdown door een virus.   Winnaars mogen de workshop niet overdragen aan een andere persoon.   De winnaars kunnen alleen meedoen met de workshop op de vijf geselecteerde data. De workshops worden uitsluitend gepland voor de prijswinnaars en de workshops kunnen niet ingewisseld worden voor een andere datum.   De organisator biedt geen geldelijke alternatieven voor de workshop. Over prijzen valt niet te onderhandelen.   Wanneer de winnaar een ​​gast meeneemt, moet de gast ouder zijn dan 18 jaar. De winnaar blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de acties van zijn gast terwijl hij te gast is bij de workshop.  
 Selecteren van de winnaarDe selectie van de winnaar door de organisator is definitief.   Alle in aanmerking komende inzendingen doen mee aan de prijstrekking. De winnaars worden geselecteerd door een onafhankelijke jury na afloop van de wedstrijdperiode zoals beschreven.  
 Bekendmaken van de WinnaarDe uitslag van de winnaars is op vrijdag 13 januari. De winnaars worden via de mail ingelicht dat zij gewonnen hebben.   Winnaars hebben 14 dagen de tijd om zich in te schrijven voor een workshop. Als ze niet op tijd reageren, wordt een andere winnaar geselecteerd. De organisator mag dit proces zo vaak herhalen als nodig is. Als de workshop vol is mag de winnaar één van de andere geselecteerde data uitzoeken om mee te doen.  
 VerificatieDe organisator behoudt zich het recht voor om alle inzendingen te verifiëren, inclusief, maar niet beperkt tot, het vragen om adres- en identiteitsgegevens.    De organisator kan: Weigeren een prijs toe te kennen;Het recht op de prijs intrekken; Verdere deelname aan de actie weigeren; en/of  De deelnemer diskwalificeren, Wanneer er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de deelnemer deze algemene voorwaarden heeft geschonden, met frauduleuze middelen heeft gewonnen of anderszins oneerlijk voordeel heeft behaald
 Aansprakelijkheid  Als om welke reden dan ook de prijsbekendmaking of de uitvoering van de workshops niet kunnen worden uitgevoerd zoals gepland (inclusief vanwege infectie door een computervirus, netwerkstoring, bugs, sabotage, ongeoorloofde interventie, fraude, technische storingen of enige andere oorzaak buiten de controle van de organisator die de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of correct verloop van deze promotie corrumpeert of aantast), kan de organisator naar eigen goeddunken de promotie wijzigen of opschorten of alle betrokken inzendingen/claims ongeldig maken.   Als zich een handeling, nalatigheid, gebeurtenis of omstandigheid voordoet die buiten de redelijke controle van de organisator ligt en die de organisator verhindert om te voldoen aan deze algemene voorwaarden, is de organisator niet aansprakelijk voor het niet of vertraagd uitvoeren van zijn verplichting. In deze omstandigheden kan de organisator de promotie onmiddellijk beëindigen zonder enige aansprakelijkheid.   Met uitzondering van enige aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten (in welk geval die aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot het wettelijk toegestane minimum), is de organisator niet aansprakelijk voor enig verlies (inclusief indirecte, speciale of gevolgschade of winstderving), kosten of schade die is geleden (al dan niet als gevolg van nalatigheid van een persoon) in verband met deze promotie of het accepteren of gebruiken van de prijs.  
 MerkbeschermingDe winnaar en (indien van toepassing) de gast van de winnaar mogen niets doen dat, naar het redelijke oordeel van de organisator, de organisator of zijn merk voor, tijdens of na deze actie in diskrediet kan brengen.   De promotor moedigt verantwoord drinken aan en moedigt deelnemers aan om voor informatie te kijken op Verantwoord alcoholgebruik – Over Alcohol (aboutalcohol.com)  
 AlgemeenAls wordt vastgesteld dat een van deze clausules onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar is, wordt deze uit deze algemene voorwaarden verwijderd. De overige clausules blijven van kracht en blijven volledig van kracht
 GegevensbeschermingDe organisator gebruikt de persoonlijke gegevens die door de deelnemers zijn verstrekt voor het beheer van de workshops   De persoonlijke gegevens die deelnemers indienen, moeten waarheidsgetrouw en actueel zijn.
Sluit venster