Sluit venster

Actievoorwaarden – Rutte Jenever- Distilleerderij bezoek

Actievoorwaarden

Lees deze actievoorwaarden zorgvuldig. Door deelname aan deze actie verklaart deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

 

 1. Algemeen
  • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie ‘Rutte Jenever- Distilleerderij bezoek’ die wordt georganiseerd door Koninklijke De Kuyper, Buitenhavenweg 98, 3100 AB Schiedam.
  • Deze actie loopt van 31 oktober 2016 0:00 uur tot en met 25 juni 2017 23:59 uur.
  • Deze actievoorwaarden zijn beschikbaar op rutte.com/actie.
 2. Deelname
  • Deze actie staat open voor personen die 18 jaar zijn of ouder.
  • Aan deelname zijn geen kosten verbonden (met uitzondering van de kosten voor het internet gebruik).
  • Per deelnemer kan er meerdere keren aan de actie worden meegedaan.
  • Door deelname aan de actie verklaart deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.
  • De deelnemer kan uitsluitend rechtsgeldig deelnemen in de periode van 31 oktober 2016 0.00 uur tot en met 25 juni 2017 23.59 uur (de “actieperiode”).
  • Deelname aan de actie kan op de volgende manier:
   • de deelnemer bezoekt de Rutte website (rutte.nl/actie).
   • de deelnemer vult alle invulvelden indien gevraagd volledig in en accepteert deze actievoorwaarden onvoorwaardelijk.
  • De actie is uitsluitend geldig in Nederland.
 3. Prijs
  • Bij aankoop van 2 flessen Rutte jonge en/of oude jenever krijgt men: een bezoek en proeverij voor 2 personen aan de Rutte Distilleerderij in Dordrecht. Het bezoek valt de boeken via de actiewebsite (rutte.com/actie). VOL=VOL.
 4. Uitkering prijzen
  • De gewonnen prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen. De prijs kan alleen worden aanvaard zoals deze wordt toegekend. Het recht op de gewonnen prijs vervalt na 25 juni 2017.
  • Prijzen die, om welke reden dan ook, niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van De Kuyper. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan De Kuyper.
  • De Kuyper behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich schuldig maken aan fraude of onrechtmatige beïnvloeding op welke manier dan ook, zonder opgave van redenen, uit te sluiten van deelname.
  • Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 5. Aansprakelijkheid
  • De Kuyper is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor (de gevolgen van) gebreken in de door De Kuyper en/of door derden te verstrekken prijs.
  • De Kuyper is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars maken in verband met de acceptatie en het gebruik maken van de prijs.
  • De Kuyper besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de actie en het beheer van haar website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de Rutte website of andere door De Kuyper openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan De Kuyper worden tegengeworpen noch enige verplichting voor De Kuyper doen ontstaan.
  • De Kuyper is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten.
  • Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van De Kuyper gelden eveneens voor door De Kuyper ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.
 6. Persoonsgegevens
  • NAW-gegevens en of andere persoonsgegevens die De Kuyper verkrijgt in het kader van deze actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
  • De Kuyper zal de gegevens van de deelnemers gebruiken voor uitvoering van deze actie en communicatie rondom de actie. Eventuele andere e-mails worden alleen verzonden indien de deelnemer daar toestemming voor heeft gegeven.

Slotbepalingen

 • Aan deze actie of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Op deze promotie is Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
 • Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. De Kuyper kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon-of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor de prijs.
 • De Kuyper behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat De Kuyper daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en beëindiging of wijziging van de actie zal door De Kuyper bekend worden gemaakt via de actiewebsite.
 • Alle data en termijnen die staan vermeld in deze actievoorwaarden gelden onder voorbehoud van wijzigingen door De Kuyper.
 • Klachten of vragen omtrent deze Actievoorwaarden en de actie kunnen schriftelijk worden ingediend via info@rutte.nl


Disclaimer

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs-en databankrechten. Deze rechten berusten bij Koninklijke De Kuyper B.V. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Koninklijke De Kuyper B.V. is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

 

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Koninklijke De Kuyper B.V. niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Koninklijke De Kuyper B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, ter beschikking gestelde software of (on)bereikbaarheid van de site.

Sluit venster